Regulamin sprzedaży biletów on-line

za pośrednictwem strony internetowej ScenaBerlin.com.pl (dalej jako Scena Berlin)

Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi KLUB QUEER Janusz Marchwiński, ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków, NIP: 6772132584. REGON: 356584554

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sceną Berlin zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.scenaberlin.com.pl
  a) rejestracji Kupującego,
  b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
  d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§1 SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

 1. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.
 3. Bilety pozostają własnością Sceny Berlin do czasu odnotowania przez Scenę Berlin potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 4. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 5. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, przez serwis PRZELEWY24. 
 6. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. 
 7. Scena Berlin nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r., sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 10. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 11. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Scenę Berlin.
 12. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne, ulgowe i dla studenta oraz bilety otwarte online.
 13. Kupujący drukuje bilet/bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Scenę Berlin.
 14. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 2 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
 15. Scena Berlin zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 16. Scena Berlin nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§2 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Sceny Berlin, Scena Berlin przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. 
 2. Warunkiem otrzymania zwrotu wpłaconej przez Kupującego kwoty jest zwrot wydrukowanych przez Kupującego biletów domowych w siedzibie Sceny Berlin.
 3. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl (wyjątek stanowi sytuacja opisana w §4 ust. 4 Regulaminu), nie ma prawa do zwrotu ani przebukowania biletu (termin „przebukowanie” oznacza zwrot i ponowny zakup).
 4. Zaproszenia nie mogą być sprzedawane osobom trzecim ani wymieniane w kasie biletowej na gotówkę.
 5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazane adres mailowy: kinga.scena.berlin@gmail.com
 7. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych

§3 Ochrona danych Kupującego

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”), Scena Berlin oświadcza, że:
  a) administratorem danych osobowych jest KLUB QUEER Janusz Marchwiński z siedzibą przy ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków
  c) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Scenę Berlin w celu realizacji umowy sprzedaży;
  d) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgoda osoby której dane dotyczą;
  e) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa;
  f) dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
  – podmiotom współpracującym z Sceną Berlin w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,
  – upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
  g) dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
  h) na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.
 2. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Scenę Berlin danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Scenę Berlin w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Scenę Berlin wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Scenę Berlin w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Scenę Berlin, a powiązanych ze sprzedażą biletów. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (na dzień podpisania umowy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§4 Postanowienia Końcowe

 1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej Sceny Berlin nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. Scena Berlin nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Scena Berlin nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Scena Berlin nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Scena Berlin ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
 5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy znajdują się na stronie www.scenaberlin.com.pl
 6. Scena Berlin zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze